21-12-2022

Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất? Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất? Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất? Tabal.vn xin trả lời trích dẫn theo Luật số: 45/2013/QH13 – Luật đất đai.

A. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

 1. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.
 2. Được lập từ tổng thể đến chi tiết; quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng kinh tế – xã hội; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã.
 3. Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả.
 4. Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu.
 5. Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.
 6. Dân chủ và công khai.
 7. Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.
 8. Quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

B. Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

 1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.
 2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
 3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
 4. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng.
 5. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

C. Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

 1. Kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm.
 2. Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm.

* Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng hợp và tham khảo tại thời điểm chia sẻ. Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ tới các chuyên gia thuộc lĩnh vực để được tư vấn chi tiết nhất!

Tabal câu hỏi thương gặp home

Gọi ngay 0911 86 87 88 từ 8:30 – 17:30


Liên hệ qua email [email protected]


Xem thêm tại FAQS nếu bạn có những thắc mắc về TABAL,
Đi đến câu hỏi thường gặp